Cá nhân tiêu biểu
Avatar
Tăng Xuân Sơn
Điểm số: 486
Avatar
Lữ Văn Đương
Điểm số: 186
Avatar
Nguyễn Quyền
Điểm số: 63
Avatar
Nguyễn Văn Cường Dũng
Điểm số: 60
Avatar
Lê Công Trì
Điểm số: 57
Avatar
Lê Công Trì
Điểm số: 42
Avatar
Nguyễn Bỉnh Hướng
Điểm số: 39
No_avatarf
Lãnh Thị Dung
Điểm số: 33